فروشگاهی به وسعت کل بازار ابزار ایران ثبت نام ورود سبد خرید 0

کاربرگرامی برای مشاهده نتایج دقیق تر از فیلتر های زیر استفاده کرده و نتایج فیلر شده را در زیر صفحه ملاحظه نمایید.
زیر مجموعه ها
میکرومتر
→ بازگشت
قیمت
از   تومان
تا   تومان
فروش میکرومتر
میکرومتر خارج 25-50 ( Cشکل ) VOM-2550
210,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر خارج 75-100 ( Cشکل ) VOM-75100
265,000 تومان
موجود نیست
- 15%
میکرومتر خارج 100-125 ( Uشکل ) VOM-100125
355,000
300,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر داخل 5-30 VIM-0530
630,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر داخل 25-50 میلیمتر VIM-2550
730,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر داخل 50-75 میلیمتر VIM-5075
850,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 25-0 اینسایز 3203-25A
377,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 50-25 اینسایز 3203-50A
433,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 75-50 اینسایز 3203-75A
485,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 100-75 اینسایز 3203-100A
537,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 175-150 اینسایز 3203-175A
1,000,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 200-175 اینسایز 3203-200A
1,130,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 250-225 اینسایز 3203-250A
1,355,000 تومان
موجود نیست
میکرومتر 300-275 اینسایز 3203-300A
1,600,000 تومان
موجود نیست